Nhóm trẻ 24-36 tháng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
nhận biết con gà, con vịt

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG HỌC NHẬN BIẾT Đề tài: Con gà, con vịt Lứa tuổi: Nhà trẻ 24 - 36 tháng Thời gian: 12 - 18 phút   I- MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU  1. Kiến thức: - Trẻ nhận biết và gọi được tên con...