Thứ Hai, 09/12/2019

Buổi sáng

Họp giao ban (BGH)

Buổi chiều

Chỉnh sữa Báo cáo tự đánh giá theo thông tư mới ( Cô A)

Thứ Ba, 10/12/2019

Buổi sáng

- Hoàn thành một số kế hoạch chuyên môn theo NCBH (Cô Dịu, Cô Lê Thủy)

- Chỉnh sữa Báo cáo tự đánh giá theo thông tư mới ( Cô A)

- Phối hợp ới trạm Y tế cân, đo, khám sức khỏe cho trẻ (Cô Ly)

Buổi chiều

Hoàn thành một số kế hoạch chuyên môn theo NCBH (Cô Dịu, Cô Lê Thủy)

Thứ Tư, 11/12/2019

Buổi sáng

Chỉnh sữa một số biểu mẫu phổ cập theo góp ý của Sở (Cô Lê Thủy)

Buổi chiều

- Hoàn thành một số kế hoạch chuyên môn theo NCBH (Cô Dịu, Cô Lê Thủy)

- Chỉnh sữa Báo cáo tự đánh giá theo thông tư mới ( Cô A)

Thứ Năm, 12/12/2019

Buổi sáng

- Chỉnh sữa Báo cáo tự đánh giá theo thông tư mới ( Cô A)

- Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP tại điểm trường 1 (Cô Ly)

Buổi chiều

Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP tại điểm trường 2 (Cô Ly)

Thứ Sáu, 13/12/2019

Buổi sáng

Dự hội nghị BCH Đảng ủy xã Hồng Thượng tháng 12/2019 (Mở rộng) (Cô Dịu)

Buổi chiều

Dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 (Cô Dịu)